Słowa Ojca świętego Jana Pawła II zawarte w jego liście pożegnalnym do Polaków z dnia 23 października 1978 r.:

proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”

 Stały się – i to już w chwili ich wygłoszenia przez Ojca świętego podczas pamiętnej audiencji pożegnalnej – bezpośrednim bodźcem i natchnieniem do podjęcia nadzwyczajnej akcji na rzecz ratowania narodu od alkoholizmu oraz innych  zniewoleń. Odpowiadając na apel Jana Pawła II do Polaków Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki poczuł się pierwszym i odpowiedzialnym adresatem powyższego apelu Jana Pawła II skierowanego do wszystkich Polaków. Wezwał więc w apelu skierowanym w pierwszej kolejności do wszystkich członków istniejącego i założonego przez niego już wtedy Ruchu Światło-Życie do podjęcia w duchu miłości bliźniego całkowitej abstynencji od alkoholu jak też zmianę stylu życia na rzecz propagowania życia w trzeźwości. Przygotowana w ten sposób Krucjata Wyzwolenia Człowieka, została przedstawiona Ojcu świętemu, Janowi Pawłowi II podczas Jego pierwszej pielgrzymki do ojczystej ziemi podczas pobytu na lotnisku w Nowym Targu 8 czerwca 1979 roku . Dzień wcześniej Ojciec Święty w Oświęcimiu wpisał się do pierwszej Księgi Czynów Wyzwolenia i pobłogosławił niosących. Obecni na lotnisku członkowie ogólnopolskiej reprezentacji Ruchu odmówili głośno modlitwę (zawierającą przyrzeczenia abstynenckie) i odśpiewali hymn Krucjaty -Serce wielkie nam daj.  W ten sposób proklamowanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w obecności Papieża Jana Pawła II stało się faktem.

Celem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest  stworzenie kolumny ratunkowej ludzi dobrej woli, którzy maja podjąć walkę o tę ziemię świętą jaka jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa.

Słowo Krucjata wskazuje na Krzyż jako znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem . Krzyż jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości jest jedyną droga do skutecznego wyzwalania innych . Aby wejść w tajemnice krzyża , trzeba pokonać lęk dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku .

Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla członków Krucjaty abstynencja to:

  • czyn osobistej wolności
  • zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa,
  • wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości,
  • skuteczny środek przemiany obyczajów,
  • sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru,
  • ważny środek profilaktyczny i wychowawczy,
  • znak miłości do Ojczyzny.

Przez abstynencję Krucjata Wyzwolenia Człowieka rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju pod wszelką postacią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu w innym charakterze np. jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych. Również spożywanie alkoholu w potrawach (np. w tortach) lub w cukierkach zasadniczo nie podpada pod pojęcie abstynencji. Z tak określonej definicji abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci i młodzieży w zdrowych obyczajach.

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich!

Dopiero życie dużej części społeczeństwa wolnej od lęku, zakłamania, ulegania złym obyczajom, może zaowocować skuteczną przemianą stylu życia całego narodu i chrześcijańskim poczuciem odpowiedzialności za życie rodzinne i zaangażowanie społeczne. 

Krucjata zrzesza w swoich szeregach tylko całkowitych abstynentów i zmierza do tego, aby jak najwięcej ludzi w imię miłości do Niepokalanej nakłonić do decyzji całkowitej abstynencji od alkoholu. Nie zgadza się Krucjata też zasadniczo na wprowadzenie w ramach swej akcji jakiś form złagodzonej czy "umiarkowanej" abstynencji polegającej np. na wyrzeczeniu się tylko wódki i innych wysokoprocentowych napojów alkoholowych z jednoczesną tolerancją spożywania napojów alkoholowych niskoprocentowych np. piwo czy wino rozrzedzone  niskoprocentowe czy nawet piwo bezalkoholowe lub np. szampan bezalkoholowy.

Podjęcie dobrowolnej i całkowitej abstynencji od napojów alkoholowych odróżnia Krucjatę od innych ruchów trzeźwościowych stojących zwłaszcza na stanowisku szerzenia tzw. kultury picia tym, że Krucjata propaguje dobrowolną abstynencję z motywów nadprzyrodzonych i społecznych i uważa ją za skuteczny środek do osiągnięcia celu jakim jest zwalczanie społecznej klęski alkoholizmu. Umiarkowanie w piciu  nie zaimponuje ani nie pociągnie. Ksiądz Blachnicki mówił :Jeżeli ty pijesz tylko sporadycznie to czy ty komuś pomagasz. Według Założyciela nadprzyrodzona wartość abstynencji w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka jest owocem dobrowolnego wyrzeczenia się rzeczy samej w sobie dobrej i niezakazanej jaką może być alkohol ale  podjętej jako akt ekspijacji czyli wynagrodzenia  za grzechy pijaństwa z motywu miłości Boga i bliźniego .Abstynencja podjęta w intencji osoby zniewolonej alkoholem pozwala stanąć obok tej osoby albo nawet więcej schylić się i podać jej rękę i zaprowadzić ją do Chrystusa  Nie podlega już dziś dyskusji fakt, iż alkoholik może być wyzwolony z nałogu pod warunkiem ,że stanie się abstynentem od alkoholu do końca swego życia. Potrzebuje on jednak oparcia w dobrowolnych abstynentach, którzy w imię miłości bliźniego będą z nim solidarni w niepiciu jednocześnie otaczając go modlitwą   oraz przygarniając go do wspólnoty jako grupy wsparcia . W takich też wspólnotach, które są  tworzone przez  Krucjatę Wyzwolenia Człowieka ludzie zniewoleni mogą znaleźć otwarte serca i wspólną modlitwę i pomocną dłoń - To jest jedno z podstawowych zadań Krucjaty wyzwolenia człowieka. 

Wszystkie tutaj wskazane zasady Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przyniosą oczekiwany owoc wyzwolenia narodu, gdy będą realizowane przez konkretnych ludzi,  którzy kierując się dobrem wspólnym, włączą się jako członkowie w dzieło Krucjaty tworząc określanym terminem biblijnym NOWE WOJSKO GEDEONA. Sługa Boży ksiądz Franciszek był przekonany ,że abstynencja wielu podjęta z Miłości do Boga i drugiego człowieka , nie tylko doprowadzi do trzeźwości  ale też doprowadzi do  wyzwolenia narodu na różnych płaszczyznach społecznych i politycznych.