Różaniec – to jest nasza broń w walce o niebo

Różaniec – wielka modlitwa kontemplacji, modlitwa serca

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a szczególnie przez Św. Jana Pawła II, który z różańcem nie rozstawał się przez całe życie. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Różaniec, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym. W nim odbija się echem modlitwa Maryi, jej nieustanne magnifikat za dzieło odkupienia.

Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa, w doświadczanie Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymuje ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.

W modlitwie różańcowej czujemy się żywymi, czynnymi członkami Kościoła Chrystusowego. Stajemy się apostołami dobrej nowiny, gdyż tajemnice różańca odsłaniają nam zjednoczone serce Jezusa i Maryi; Boga – człowieka i tej, której cała wielkość i pokora wyraziła się w prostych słowach: „Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

Nasza parafia św. Jana Nepomucena ukochała różaniec. Do codziennego odmawiania go ma liczne grono członków „Żywego różańca”. W parafii istnieje 35 róż różańcowych (27 róż matek i 8 róż ojców). Każda róża zrzesza 20 członków - tylu, ile jest tajemnic w czterech częściach różańca. Każdy członek róży otrzymuje do rozważania i odmawiania jedną tajemnicę przez cały miesiąc.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po porannej mszy św. o g. 8:00 następuje zmiana tajemnic do modlenia się w różnych intencjach, które podaje zawsze ks. proboszcz. Powierzają one Matce Najświętszej sprawy całej wspólnoty i ojczyzny. Każdy członek żywego różańca modli się gorliwie, nie przerywając ciągłości różańca świętego. Każda róża, co tydzień kolejno wyznaczana, modli się też wspólnie w kościele i wyprasza potrzebne łaski dla siebie, parafii i ojczyzny.

Z modlitwy różańcowej, tak bardzo zalecanej przez Matkę Bożą w swych objawieniach, wychodzimy umocnieni i odrodzeni, z nowymi siłami i zapałem do życia, w radosnej służbie Bogu, Kościołowi i ludziom. Różaniec jest naszą bronią w walce z szatanem, w walce o niebo. Dlatego też powinniśmy z tej modlitwy często korzystać i nosić zawsze przy sobie różaniec.

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2016 rok

Styczeń
Ogólna: 
Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
Ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego,
zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.


Luty
Ogólna: 
Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar,
żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.

Ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

Marzec
Ogólna: 
Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie,
a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary
byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.


Kwiecień
Ogólna: 
Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa
pośród konfliktów polityczno-religijnych.


Maj
Ogólna: 
Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem
oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

Ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca
w intencji ewangelizacji i pokoju.


Czerwiec
Ogólna: 
Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały,
również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

Ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią,
którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.


Lipiec
Ogólna: 
Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.
Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną
głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.


Sierpień
Ogólna: 
Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami
i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary,
uczciwości i miłości bliźniego.


Wrzesień
Ogólna: 
Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa,
które stawia w centrum osobę ludzką.

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte,
stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.


Październik
Ogólna:
Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem
dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Ewangelizacyjna:Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich
radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.


Listopad
Ogólna: 
Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów,
były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

Ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty,
nie ulegając pokusie zniechęcenia.


Grudzień
Ogólna: 
Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga,
jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii,
która napełnia życie radością i nadzieją.


Tekst za: „L’Osservatore Romano”, nr 3-4 (2015)